Wanneer vindt plaatsvervulling plaats?

0

Op het moment dat een van je dierbaren overlijdt en diens boedel en bezittingen verdeeld moeten worden, kun je je wenden tot een gespecialiseerde advocaat. Je komt dan in aanraking met het onderdeel van het burgerlijk recht dat erfrecht heet. In het verleden was het erfrecht het werkterrein van notarissen. Tegenwoordig is een erfrechtadvocaat onmisbaar bij de afwikkeling van een nalatenschap in het geval dat er conflicten ontstaan. Ook als een erfenis zo ingewikkeld in elkaar steekt dat je er zelf onmogelijk wijs uit kunt worden, is het verstandig om een erfrechtadvocaat te raadplegen. In dit artikel belichten we het fenomeen plaatsvervulling en geven we antwoord op de vraag wanneer plaatsvervulling plaatsvindt.

Wat zijn de redenen voor plaatsvervulling?

Plaatsvervulling houdt in dat iemand de plaats opvult van een erfgenaam die niet meer kan erven of die er niet meer is. Er bestaan verschillende situaties waarin plaatsvervulling kan plaatsvinden. De redenen worden door de wet opgesomd. Er vindt plaatsvervulling plaats wanneer een erfgenaam onwaardig is, wanneer een erfgenaam is overleden, wanneer een erfgenaam de nalatenschap verwerpt, wanneer het erfrecht van een erfgenaam is vervallen of wanneer een erfgenaam is onterfd. Vooral de verwerping, het overlijden van een erfgenaam vóór de erflater en de onterving, komen in de praktijk voor als redenen voor plaatsvervulling.

Wat zijn de regels van plaatsvervulling?

De regels van plaatsvervulling zijn altijd van toepassing als er sprake is van erfopvolging bij versterf. Er is niet automatisch sprake van plaatsvervulling wanneer er sprake is van erfopvolging krachtens uiterste wilsbeschikking. In het testament dient duidelijk opgenomen te worden dat de regels van plaatsvervulling van overeenkomstige toepassing zijn. Indien een erflater dat niet heeft opgenomen in zijn testament, dan is er geen sprake van plaatsvervulling. Er vindt aanwas plaats bij de andere erfgenamen als een testamentaire erfgenaam is overleden vóór de erflater, en de regels van plaatsvervulling niet van overeenkomstige toepassing zijn verklaard. In dat geval wast het deel van de erfgenaam die niet kan erven aan bij de andere erfgenamen in de verhouding waarin zij erfgenaam zijn.

Zoals je kunt lezen, zijn zowel de redenen als de regels voor plaatsvervulling complex. Om ervan verzekerd te zijn dat een nalatenschap op de juiste manier wordt afgewikkeld in het geval je met plaatsvervulling in aanraking komt, kan een erfrechtadvocaat je met raad en daad bijstaan.

 

Share.

About Author

Leave A Reply